Archive for the ‘Comunicados Comité Cidadán’ category

O Plan de Emerxencia do Concello de Ferrol e REGANOSA

Setembro 17, 2020

O Plan de Emerxencia Exterior, recentemente aprobado polo Concello de Ferrol, non contempla o risco da Planta de Gas de REGANOSA, e desestima as alegacións deste CCE ao respecto.

COMUNICADO DE PRENSA

O COMITÉ CIDADÁN DE EMERXENCIA (CCE) PARA A RIA DE FERROL RECHAZA A DESESTIMACIÓN DAS NOSAS ALEGACIÓNS PRESENTADAS AO PLAN DE EMERXENCIA EXTERIOR (PEMU), NO PLENO MUNICIPAL DO 27 DE AGOSTO DO CONCELLO DE FERROL.

REQUIRIMOS Á XUNTA DE GALICIA QUE NON HOMOLOGUE ESTE PEMU POR CONTER ERROS RELATIVOS Á NORMA BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL S./ R.D. 407/1.992, AO CONSIDERALO COMO DE ÁMBITO INFERIOR E NON DE TIPO ESPECIAL- NON BÁSICO (POR RISCO QUÍMICO), QUE ENTENDEMOS É O QUE LLE CORRESPONDE.

 Ferrol, 15 de setembro de 2020. O 27 de agosto, a proposta de resolución e aprobación do Plan Municipal de Emerxencia do Concello de Ferrol (PEMU) foi levada ao Pleno municipal, onde foron desestimadas as nosas alegacións e, ao mesmo tempo, aprobado dito PEMU, despois de 12 anos de tramitación.

O CCE quere informar aos medios de comunicación e aos cidadáns do seguinte:

1º) Lamentamos que o goberno municipal de Ferrol non nos deu a oportunidade de explicar e aclarar nunha reunión as alegacións presentadas no prazo oportuno. O noso obxectivo era mellorar o PEMU e a seguridade dos cidadáns, así como evitar os erros normativos que observamos no PEMU.

2º) O PEMU, agora aprobado, preparouse ignorando (aínda que se cita no texto) a Directriz básica para o risco QUÍMICO, regulada polo R.D. 1196/2003 sobre Risco de accidentes graves con substancias perigosas. Os motivos para ter que continuar con esta Directiva básica son os seguintes:

  1. a) Porque o concello de Ferrol ten un establecemento (industria química) clasificado como “Establecemento de nivel superior Seveso”, segundo o R.D. 840/2015, antes do R.D. 1254/1999), pertencente á empresa MASOL IBERIA BIOFUEL, S.L.U. (que recentemente sufriu un accidente grave nas súas instalacións)
  2. b) Porque os veciños de Ferrol poderían verse afectados polas consecuencias de accidentes graves que poderían acontecer no complexo químico de Punta Promontoiro (Mugardos), pertencentes ás empresas REGANOSA e FORESTAL DEL ATLANTICO, tal e como recolle o artigo 6 do R.D. 840/2015. Segundo o artigo 6 do anterior R.D., “os concellos ou outras entidades locais colaborarán cos organismos competentes da comunidade autónoma, na elaboración dos Plans de Emerxencia Exterior que afecten o seu termo municipal, proporcionando a información necesaria. . . . . “
  3. c) Debido á navegación de grandes buques cisterna cargados con enormes cantidades de gas GNL pola canle de acceso á ría de Ferrol. Esta actividade parece non estar regulada polo R.D. 840/2015, pero no seu artigo 3.4, “Definicións”, aclara o que significa “establecemento” cuxos riscos están suxeitos ao R.D.

 “4. Establecemento: todo o sitio baixo o control dun industrial no que se atopan substancias perigosas nunha ou máis instalacións, incluídas infraestruturas ou actividades comúns ou relacionadas.”

 A actividade de navegación do petroleiro é esencial para o funcionamento da planta e as consecuencias de accidentes graves na navegación por erros, colisións, aterramentos, ataques, etc. afectarían a zonas específicas de Ferrol, segundo os estudos de riscos que consultamos.

Polo tanto, o PEMU do concello de Ferrol debería seguir as Directrices básicas dun tipo ESPECIAL – NON BÁSICO reguladas polo Real decreto 407/1992, que deben ser elaboradas e xestionadas pola Dirección Xeral de Protección Civil da XUNTA DE GALICIA., e non seguir o tipo coñecido como ÁMBITO INFERIOR como se fixo no PEMU de Ferrol.

3º) Denunciamos que o PEMU de Ferrol non inclúe o transporte perigoso por estradas do concello de camións cisterna cargados con GNL (R.D. 387/1996 sobre Risco de accidentes no transporte de mercadorías perigosas por estrada (TMP).

4º) O goberno de Ferrol ten a obriga, insistimos, de solicitar á Autoridade Portuaria de Ferrol unha copia do PEIA ou PIM para verificar que todos os escenarios de risco real que poderían rexistrar a navegación de transportistas de gas e outros buques que entran na ría, incluíronse nelas. Aínda que a responsabilidade de xestionar o porto corresponde á Autoridade Portuaria, o concello de Ferrol é a autoridade competente responsable da seguridade de todos os cidadáns.

5º) Reiteramos ao concello ferrolán que debería colaborar co Ministerio de Defensa na elaboración dun PLAN DE EMERXENCIA GLOBAL DA RIA segundo o requiriu ese ministerio, exposto nunha carta de 24 de outubro de 2001, enviada polo segundo xefe do Estado Maior da Mariña D. Angel Tafalla Balduz, como condición para aceptar a situación de Reganosa dentro da ría de Ferrol.

6º) Por último, queremos recordar ao Consello de Ferrol que a protección da saúde e da vida dos cidadáns é un dereito constitucional recollido no artigo 15 da Constitución española “Toda persoa ten dereito á vida e á integridade física e moral“. As escusas e o reparto de responsabilidades con outras administracións non valen cando, como dixemos antes, o alcalde dos municipios é a única autoridade competente encargada da seguridade dos cidadáns. Ninguén, absolutamente ninguén está por riba deste dereito constitucional, nin o alcalde, nin a Xunta de Galicia, nin a Autoridade Portuaria de Ferrol, nin o Ministerio de Defensa e moito menos os intereses económicos das empresas.

 

Carta do CEE ao Presidente da Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijoo

Agosto 14, 2020

Este Comité Cidadán de Emerxencia dirixe un escrito ao Presidente da Xunta de Galicia,  Alberto Núñez Feijoo, lembrándolle as ilegalidades que a Administración que preside , entre outras, leva amparando desde hai 20 anos, na Planta de Gas de REGANOSA, da que é accionista co Grupo Tojeiro.

O tremendo drama da recente explosión en Beirut  que deixa centos de mortos, milleiros de feridos, unha ciudade destruida e 300.000 personas sen fogar, fai inevitable o parelelismo con esta Planta  de Gas, (SEISCENTAS VECES BEIRUT) ilegal, perigosa, antieconómica e innecesaria, a carón das nosas vidas, no centro da nosa Ría, con 5 Sentencias en contra do Tribunal Supremo.

ESCRITO DO CCE AO PRESIDENTE DO GOBERNO

Agosto 13, 2020

O Comité Cidadán de Emerxencia, ante a grave explosión do 4 de agosto en Beirut, que causou até o momento centos de mortos, decenas de desaparecidos e máis de 5.000 feridos, con danos materiais incalculables, deixando a 300.000 persoas sen fogar e destruíndo hospitais, escolas, comercios, industrias, medios de transporte, almacéns…

Non pode deixar de pensar na posibilidade de que un feito similar ocorra en relación á situación da planta de gas de REGANOSA, dentro da Ria de Ferrol.

Empresa que ten á Xunta  de Galicia e ao Grupo Tojeiro, como accionistas maioritarios.

Por este motivo acaba de dirixir un escrito ao Presidente do Goberno de España, pondo este perigo de manifesto.

A la atención del  Exc. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Presidente del Gobierno de España
Madrid, España

Manuel Angel Rodriguez Carballeira, como Coordinador del COMITÉ CIDADÁN DE EMERXENCIA PARA  A RÍA DE FERROL que agrupa a diferentes colectivos vecinales e ecologistas

Luz Marina Torrente Lopez, en nombre y representación de la “PLATAFORMA DE VECIÑOS CRUCEIRO DE MEHA (MUGARDOS)” e integrada  en el CCE

se dirigen a usted y exponen:

La grave explosión que tuvo lugar el pasado 4 de agosto en Beirut, 3 kilotones de nitrato de amonio, un peligroso producto químico, usado para fertilizantes y explosivos, causó hasta el momento cientos de muertos, decenas de desaparecidos y más de 5.000 heridos. Los daños materiales son incalculables, dejando a 300.000 personas sin hogar y destruyendo hospitales, escuelas, comercios, industrias, medios de transporte, almacenes….
Para este Comité Cidadán el accidente de Beirut non hace más que aumentar nuestra preocupación ante la posibilidad de que un hecho similar ocurra en relación a la situación de la planta de regasificación de gas natural de REGANOSA, situada en el municipio de Mugardos, dentro de la Ria de Ferrol. Empresa que tiene a la  Xunta de Galicia y al Grupo Tojeiro, como accionistas mayoritarios.

Los paralelismos entre estas dos situaciones, Beirut-Reganosa, se hacen inevitables:

1º La peligrosidad.-

La explosión de la carga de nitrato de amonio fue de 3 kilotones, medida utilizada para calcular la energía liberada por una explosión, lo que supone un 20% de la bomba de Hiroshima (16 kilotóns). Reganosa, con una capacidad de almacenamiento de 150.000 toneladas de GNL, alberga una energía equivalente de 1.800 kilotones, más de 100 veces la bomba atómica citada, y 600 veces lo que explotó en Beirut.

En el puerto de Beirut la carga del barco almacenada no guardaba las condiciones necesarias para la seguridad de las personas y las instalaciones, como así desgraciadamente se demostró. La planta de regasificación de gas natural de REGANOSA, en el ayuntamiento de Mugardos, ademas de no guardar las distancias indicadas por ley con los núcleos de población, existen dos peligros añadidos: la sinuosidad y poco calado de la Ría de Ferrol, que limita las maniobras de los gaseros para evacuar en caso de accidente, y el efecto dominó por la proximidad con las instalaciones de la empresa petroquímica Forestal del Atlántico, y con el arsenal militar.

2º La ilegalidad.-

El almacenamiento de las 2.700 Tons de nitrato de amonio se hizo de forma ilegal en el puerto de Beirut, incumpliendo las normativas de seguridad. Desde el año 2014 la Autoridad Portuaria y otras instituciones, venían recibiendo avisos por parte dos responsables de aduanas de la peligrosidad de la carga y de su ilegal almacenamiento en el puerto.

Este Comité Cidadán viene denunciando desde  sus inicios, en el año  2001, la situación de ilegalidad de esta planta, lo que llevó a que en cinco ocasiones el Tribunal Supremo dictara sentencias en contra de Reganosa. En la última de estas sentencias, el máximo tribunal dejaba sin efecto los permisos de construcción y puesta en marcha de la instalación, permisos que esta empresa perdiera por una sentencia anterior y que el gobierno de Mariano Rajoy en funciones, desactivó mediante un decreto que eximia a la planta de regasificación de gas natural de REGANOSA de presentar el informe de impacto ambiental, obligado a este tipo de instalaciones. Cabe destacar que despues de más de 12 meses de la última sentencia, aún no se le concedieron nuevas autorizaciones, por lo tanto está desenvolviendo su actividad sin autorizaciones desde hace un año, pendiente de Declaración de Impacto Ambiental. En realidad son 12 años de funcionamiento con incumplimientos e ilegalidades.

En el caso de Beirut, la dejadez y complicidad de las instituciones y autoridades, ante las reiteradas denuncias sobre la ilegalidad y peligrosidad del almacenamiento de las 2.700tn de nitrato de amonio, tuvieron como resultado la destrucción de vidas y de la ciudad.

La planta de regasificación de gas natural de REGANOSA es además INNECESARIA, dado que se mantiene desde su inicio muy por debajo de su capacidad y son las retribuciones del sistema gasístico del estado, de más de 41 millones de euros anuales, lo que mantiene el interés por la planta de sus accionistas. Galicia ya recibía gas por el gaseoducto de Tui, que fue cerrado para beneficiar a Reganosa. La ubicación de la planta dentro de la Ria, cuando estaba proyectada para ser construida en el puerto exterior separada de los núcleos de población, se debió a un pacto secreto entre Fraga Iribarne y el Grupo Tojeiro, lo que le permitió a este último un ingreso por los terrenos de su propiedad y transferencia de parte de la concesión portuaria de cerca de 30 millones de euros, operaciones especulativas denunciadas por este Comité ante la fiscalía.

En el caso de la planta de regasificación de gas natural de REGANOSA, estamos a tiempo de evitar la que puede ser unha enorme catástrofe, tanto en pérdida de vidas humanas, como en daños ambientales y en infraestructuras. Que las instituciones, como es el caso de la que usted preside, hagan cumplir las sentencias judiciales, sería el paso necesario para la paralización de la actividad de la planta, y la garantía para la seguridad de la vida de las personas que habitamos en el contorno de la Ría de Ferrol.

Ferrol, a 10 de agosto de 2020

Fdo. Luz Marina Torrente López                   Manuel A. Rodriguez Carballeira

REGANOSA: 600 veces Beirut.

Agosto 5, 2020

Este Comité Cidadán de Emerxencia está profundamente impresionado pola gravísima explosión de onte en Beirut. 3 kilotóns de nitrato de amonio, un perigosísimo produto químico, usado para fertilizantes e explosivos, causou, coa súa explosión, 135 mortos, decenas de desaparecidos e 5.000 feridos. Danou a máis de media cidade, deixando a 300.000 personas sen fogar e destruíndo centos ou miles de comercios, industrias, medios de transporte, almacéns….
Esta explosión de 3kilotóns supón un 20% da bomba de Hiroshima (16 kilotóns).
Todos estes desgraciados sucesos lévannos inevitablemente a pensar nas horrorosas consecuencias dun accidente na ilegal e perigosa Planta de Gas de Reganosa, permanente ameaza ás nosas vidas, que alberga unha potencia de 1.800 kilotóns, máis de 100 veces a bomba atómica citada, e 600 veces o que explotou en Beirut.

Nova denuncia do CCE polos incumprimentos dos gaseiros cargados de GNL na Ría de Ferrol.

Xuño 15, 2020

Unha vez máis, este Comité Cidadán de Emerxencia, denuncia ante a Dirección Xeral da Mariña Mercante os incumprimentos das Normas de Seguridade polos gaseiros cargados de GNL, para REGANOSA, na Ría de Ferrol.

O 12 ppdo atracou na Planta de Gas o gaseiro “Eduard Tol”, de 299 m/eslora. O calado declarado na entrada era 12,1 m. ao que hai que engadir o resguardo dun 12 % do mesmo, o que supón que o gaseiro precisaba para entrar, con seguridade e legalidade, un calado no canal de 13,44 m, sen embargo fixo a entrada cunha profundidade de 13,1 m. Isto, ademáis de incumprir a normativa,  pode dar lugar a unha maior lentitude nas manobras e un perigo engadido ante calquera imprevisto.

Repítese tamén a ausencia do remolcador que, según a normativa de seguridade,  debe estar ao lado do gaseiro durante as manobras de atraque e descarga, preparado para intervir ante calquera emerxencia.

Conven lembrar que no caso de accidente, agravado polo efecto dominó entre Gaseiro, Reganosa e Forestal do Atlántico, afectaría a una poboación de 30.000 persoas no radio de 2 km.

Por perigosa, ilegal, innecesaria e económicamente deficitaria: Planta de Gas : Peche xá ¡

ESCRITO DA DENUNCIA

foto dun gaseiro na ría.